Dodávky pro jaderné elektrárny

Naše společnost je aktivně zapojena do investiční výstavby
v oblasti jaderné energetiky.

obecný přehled je následující:
Hlavní výrobní blok jaderné elektrárny (reaktorovna)

Hlavní výrobní blok jaderné elektrárny (reaktorovna)

1. Pomocné systémy primárního okruhu
2. Systémy čištění radioaktivních médií
3. Havarijní systémy

Budova aktivních pomocných provozů (BAPP)

Budova aktivních pomocných provozů (BAPP)

1. Systémy čištění kontaminovaných odpadních vod
2. Systémy přípravy chemických roztoků
3. Systémy dočasného ukládání radioaktivních odpadů
4. Systémy finálního zpracování radioaktivních odpadů

_

Mimo výše uvedené hlavní technologické systémy jsou předmětem dodávek i soubory technologických potrubních systémů, technologických ocelových konstrukcí, standardních i speciálních zvedacích mechanismů a jeřábů, transportních zařízení i transportních a skladovacích kontejnerů, technologické zařízení pro systémy "mokrého" i "suchého" skladování vyhořelého paliva a dodávky dalších technologických systémů i zařízení spojených s provozem jaderné elektrárny.

Rozsah našich dodávek obecně reprezentuje souvislou činnost od aktivní spolupráce při tvorbě úvodního projektu přes vypracování realizační projektové dokumentace, zajišťování dodávek a jejich montáží, uvádění zařízení do provozu, účastí při zkušením provozu a jejich předávání do užívání konečnému uživateli.

Při realizaci dodávek pro JE jsou především respektovány přísné legislativní a normativní předpisy v oblasti zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti včetně předpisů k technické bezpečnosti zařízení. Rovněž jsou využívány aktuální technické poznatky a vědomosti v oblasti, vypracování průkazné dokumentace pevnosti a životnosti vybraných komponent a systémů jaderné elektrárny, včetně zabezpečení požadované seismické odolnosti definovaných systémů.