Chemický a petrochemický průmysl

Hlavní náplní jsou dodávky kompletních investičních celků nebo provozních souborů

- rafinace ropy
- jednotky pro štěpení frakcí ropy
- rafinace ropných produktů
- katalytický středo a nízkotlaký reforming
- hluboké zpracování ropy
- skladovaní a doprava ropy a ropných produktů
- velkokapacitní tankoviště
- pyrolýza benzínu, petroleje a motorové nafty (etylen, propylen, butadien)
- příprava syntezních frakcí parním reformováním pro výrobu čpavku, vodíku a metanolu
- výroba čpavku a vodíku
- zpracování, čištění, skladování a doprava plynů
- výroba hliníku
- výroba síry
- kvalifikovana chemii
- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl